صرف نامه

15,000 تومان

به ازای خرید هر 4 کتاب ، 1 عدد کتاب به صورت هدیه دریافت می کنید

15,000 تومان
دسته:
  • نام نویسنده: مهدی نمازی
  • نام انتشارات: انتشارات کتاب شفاء
  • شماره شابک: 978-600-5755-22-0

چکیده

به ازای خرید هر 4 کتاب ، 1 عدد کتاب به صورت هدیه دریافت می کنید

توضیحات

کتاب صرف نامه

 

«فهرست مطالب کتاب صرف نامه»

مقدمۀ اسم …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰

مقدمه مؤلف …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹

۱) فصل اول: تعریف اسم …………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۲) فصل دوم: ابنیۀ اسم ………………………………………………………………………………………………… ۱۴

۳) فصل سوم: تقسیمات اسم به لحاظ صرف ……………………………………………………………………. ۲۰

مبحث اول: مصدر و غیر مصدر …………………………………………………………………………………………… ۳۱

۴) فصل چهارم: قواعد خصوصی اعلال اسم معرب …………………………………………………………… ۲۵

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲

۱) فصل اول: مصدر اصلی ………………………………………………………………………………………….. ۳۳

۲) فصل دوم: مصدر میمی …………………………………………………………………………………………… ۴۱

۳) فصل سوم: مصدر صناعی ……………………………………………………………………………………….. ۴۳

۴) فصل چهارم: مصدر مجهول …………………………………………………………………………………….. ۴۴

۵) فصل پنجم: مَرَّه و هَیئه ……………………………………………………………………………………………. ۴۶

۶) فصل ششم: مصدر مُؤَوَّل …………………………………………………………………………………………. ۴۸

مبحث دوم: جامد و مشتق …………………………………………………………………………………………………… ۵۱

۷) فصل هفتم: اسم مصدر …………………………………………………………………………………………… ۴۹

 

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… ۵۲

۱) فصل اول: اسم فاعل ………………………………………………………………………………………………. ۵۳

۲) فصل دوم: اسم مفعول ……………………………………………………………………………………………. ۵۸

۳) فصل سوم: صفت مشبهه …………………………………………………………………………………………. ۶۲

۴) فصل چهارم: اسم مبالغه ………………………………………………………………………………………….. ۶۷

۵) فصل پنجم: اسم تفضیل ………………………………………………………………………………………….. ۶۹

۶) فصل ششم: اسم مکان ……………………………………………………………………………………………. ۷۵

۷) فصل هفتم: اسم زمان …………………………………………………………………………………………….. ۷۶

۸) فصل هشتم: اسم آلت …………………………………………………………………………………………….. ۷۸

۹) فصل نهم: نامیدن جامد و مشتق به موصوف و صفت ……………………………………………………. ۸۰

مبحث سوم: مذکر و مونث …………………………………………………………………………………………………. ۸۳

 

 

۱) فصل اول: علائم تأنیث …………………………………………………………………………………………… ۸۴

۲) فصل دوم: علائم تأنیث غیر از دلالت بر تأنیث کلمه……………………………………………………… ۸۵

۳) فصل سوم: اقسام مذکر و مؤنث ……………………………………………………………………………….. ۸۶

۴) فصل چهارم: کاربرد علائم تأنیث(حقیقی ، مجازی ، لفظی) ……………………………………………… ۸۸

۵) فصل پنجم: اسم با مذکر و مؤنث یکسان ……………………………………………………………………. ۹۴

۶) فصل ششم: اسم جوازاً مذکر یا مؤنث ……………………………………………………………………….. ۹۵

مبحث چهارم: متصرّف و غیر متصرّف ………………………………………………………………………………… ۱۰۱

۷) فصل هفتم: اسناد فعل به مؤنث …………………………………………………………………………………. ۹۸

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۲

۱) فصل اول: مثنّیا …………………………………………………………………………………………………… ۱۰۳

۲) فصل دوم: جمع …………………………………………………………………………………………………… ۱۰۶

۳) فصل سوم: جمع مذکر سالم …………………………………………………………………………………… ۱۰۷

۴) فصل چهارم: جمع مونث سالم ………………………………………………………………………………… ۱۱۲

۵) فصل پنجم: جمع مکسّر ………………………………………………………………………………………… ۱۱۸

۶) فصل ششم: منسوب ……………………………………………………………………………………………… ۱۵۳

مبحث پنجم: معرفه و نکره ………………………………………………………………………………………………….۱۶۹

۷) فصل هفتم: مصغّر ………………………………………………………………………………………………… ۱۶۰

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷۰

۱) فصل اول: عَلَم …………………………………………………………………………………………………….. ۱۷۱

۲) فصل دوم: معرفه به الـ (الـ تعریف و عهد) ……………………………………………………………………. ۱۷۵

۳) فصل سوم: ضمیر …………………………………………………………………………………………………. ۱۷۷

۴) فصل چهارم: اسم اشاره …………………………………………………………………………………………. ۱۸۳

۵) فصل پنجم: اسم موصول ……………………………………………………………………………………….. ۱۸۴

۶) فصل ششم: معرفه به اضافه (اضافۀ معنوی تعریف) ………………………………………………………… ۱۸۷

۷) فصل هفتم: معرفه به ندا (منادیا نکرۀ مقصوده) …………………………………………………………….. ۱۸۸

مبحث ششم: معرب و مبنی…………………………………………………………………………………………………. ۱۹۱

 

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹۲

۱) فصل اول: اسم معرب …………………………………………………………………………………………… ۱۹۳

توضیح۱) اسماء ستّـه ……………………………………………………………………………………….. ۱۹۴

توضیح۲) اعراب ملحقات به مثنّیا و جمع سالم …………………………………………………….. ۱۹۴

۲) فصل دوم: اسم مبنـی ……………………………………………………………………………………………. ۱۹۶

توضیح۳) اعـداد ……………………………………………………………………………………………… ۲۰۸

توضیح۴) غـیر منصرف ……………………………………………………………………………………. ۲۱۷

خاتمه: در مباحث گوناگون ……………………………………………………………………………………………… ۲۲۰

 

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲۱

۱) فصل اول: قرائت و کتابت …………………………………………………………………………………….. ۲۲۱

بحث اول: کتابت …………………………………………………………………………………………….. ۲۲۱

بحث دوم: کتابت همزه …………………………………………………………………………………….. ۲۲۵

بحث سوم: حروفی که نوشته می شوند، ولی خوانده نمی شوند ………………………………… ۲۲۸

بحث چهارم: حروفی که خوانده می شود، ولی نوشته نمی شوند ………………………………. ۲۲۹

بحث پنجم: حروفی که خوانده و نوشته نمی شوند …………………………………………………. ۲۳۰

۲) فصل دوم: التقای ساکنین ……………………………………………………………………………………… ۲۳۵

۳) فصل سوم: وقف …………………………………………………………………………………………………. ۲۳۶

۴) فصل چهارم: همزه وصل ………………………………………………………………………………………. ۲۳۸

۵) فصل پنجم: همزه قطع ………………………………………………………………………………………….. ۲۳۹

۶) فصل ششم: ابدال ………………………………………………………………………………………………… ۲۴۲

۷) فصل هفتم: مزیدٌ فیه …………………………………………………………………………………………….. ۲۴۵

بحث اول: اشتقاق ……………………………………………………………………………………………. ۲۴۵

بحث دوم: زوائد ……………………………………………………………………………………………… ۲۴۸

بحث سوم: خروج از اصول ……………………………………………………………………………….. ۲۵۰

۸) فصل هشتم: الحاق ……………………………………………………………………………………………….. ۲۵۱

۹) فصل نهم: حرف و اقسام آن ………………………………………………………………………………….. ۲۵۴

فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۵۶

 


 

تقدیم به: روان پاک جـدّ بزرگم، عالم ربّـانی، عارف صَمَدانی، فقیه متّقی، سلمان زمان خود،  «آیت الله حاج شیخ محمد نمازی سعد آبادی شاهرودی».

اوصاف و آثار مرحوم «آیت الله حاج شیخ محمد نمازی سعد آبادی شاهرودی»:

پدر بزرگم آیت الله علامه علی نمازی شاهرودی۱ از عالمان و مؤلفان شیعه پدر خود را اینگونه می‌ستاید: پدرم عالمی عامل، زاهدی پارسا، مروّج احکام دین مبین و مبلّغ شریعت احمدی بود، که تمام توان و قدرت خود را در این امر به کار برد و بیش از هفتاد سال از عمرش را در این راه گذاشت. وی از جانب مراجع عظام آن زمان، مانند مرحوم آیت الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی و آیت الله سید محمد فیروز آبادی دارای اجازۀ اجتهاد گردید.

آیت الله حاج شیخ محمد نمازی شاهرودی بسیار متعبّد، بصیر در دین، حافظ اخبار و آثار،    و سرآمدی در تقوا بود که بیشتر اوقات خویش را صرف نشر دین و تعلیم مردم می‌نمود.

وی دوستدار اهل البیت«عَلَیهِمُ ‌السَّلام» بود و بارها به عتبات و بیت الله الحرام مشرّف شد. علاقه‌ای ویژه به ساحت قدس رضوی داشت و بیش از چهل بار از شاهرود پیاده به زیارت آستان رضوی شتافت.

از آثار وی حاشیه‌ای بر بحار الانوار و حاشیه‌ای توضیحی بر نهج البلاغه است که مع الأسف آن حواشی هنوز به زیور طبع آراسته نشده اند.

سرانجام در آخرین سحر ماه مبارک رمضان(۱۳۸۴ ق. ۱۳ بهمن ۱۳۴۳ ش.)، در ۹۰ سالگی دار فانی را وداع گفت و در شاهرود به خاک سپرده شد و مقبره ای بر مزار وی بناگشت.«روحش شاد باد!»

__________________________________________________

  1. تألیفات آیت الله علامه علی نمازی شاهرودی: مستدرک سفینۀُ البِحار۱۰جلد،مستدرکات علم رجال الحدیث۸ جلد ابواب رحمت، الاعلام الهادیه فی اعتبار الکتب الاربعه، قرآن و عترت در اسلام، رسالۀ نور الانوار، روضات النظرات ۱۰جلد ، الهادی إلی الحق (بر اساس صِحاح ستّه)، تاریخ فلسفه و تصوف، مناسک حج، رسالۀ تفویض، علم غیبت امام «عَلَیهِ السَّلام»، زندگانی حبیب‌ بن مظاهر اسدی، اصول دین، اثبات ولایت، تاریخچۀ مجالس روضه خوانی و عزاداری، مُستطرفات المعالی ، مجموعه‌ای در طب، ارکان دین، معرفه الاشیاء (طب گیاهی)، معارف الهیه (دورۀ کامل) و حواشی: بر تفسیر برهان، رجال شیخ طوسی وتصحیح آن ، رجال مامقانی ، رجال خوئی ، بحار الانوار ، حدائق ، جواهر ، وقائع الشهور ، رسالۀ رجبیّه

 


 

مقدمه مؤلف:

«اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلى کلِّ نِعْمَهٍ کانَتْ اَوْ هِىَ کائِنَهٌ»

ستایش از آن خداست، بر هر نعمتى که بوده یا پس از این خواهد بود.

سپاس، خـداوندی را که علمی در اختیار منِ ناچیز قرار داد تـا آنرا در اختیار دیگران قرار دهم.

این کتاب خلاصه ای از کتاب های صرف در موضوع اسم است که بصورت چکیده و روان با وضوح مفاهیم، به روش نموداری با جداول متعدد با مثال های فراوان به زبان فارسی تدوین شده تا فراگیری علم صرف برای طالبین آن بسیار ساده­ گردد.

کتاب صرف نامه همراه با هزاران نمونۀ قرآنی و مثال های جدید می باشد تا طلاب در کنار قواعد علم صرف با کلمات قرآنی مأنوس شوند و لغات بیشتری بیاموزند. بعد از هر نمونۀ قرآنی دو عدد آمده است که عدد سمت راست شمارۀ آیـه و عدد سمت چپ شمارۀ سوره می بـاشد.

فهرست و قواعد در حد امکان با کتاب صرف ساده هماهنگ می­ باشد تا طلاب عزیز بتوانند  با استفاده از متن عربی و مثال های آن، درک بهتر و دقیق تری از علم صرف و لغت پیدا کنند.

کتاب شامل مقدمه و شش مبحث در مورد اسم و خاتمه ای در موضوعات گوناگون عمومی برای اسم و فعل و حرف می­باشد که کلیّتی از هر مبحث در فهرست مختصر معرفی شده است، و حفظ آن برای طالبین علم صرف مفید است.

از شما عزیزان تقاضا می شود در صورت مشاهده هرگونه اشتباه در بیان مطالب، نگارنده را با شمارۀ تماس ۰۹۱۵۳۱۶۳۵۳۹ یا ۰۹۰۱۶۹۰۶۸۴۴ مطّلع فرمایید تا در چاپ بعدی ترتیب اثر داده شود.

از حجت الاسلام والمسلمین استاد حاج شیخ محسن ملکی ابرده و حجت الاسلام صادق طاهریان و حجت الاسلام سید رضا موسوی ثابت و حجت الاسلام منوچهر ابراهیمی و دیگر اساتید گرانقدرم  همچنین از پدر و مادر و همسرم، که در تدوین این اثر مرا یاری نمودند، کمال تشکر را دارم.

در پایان هر چه دارم از اوست و برای او تقدیم می­کنم.

مهدی نمازی


نکته : در صورت هر گونه سوال در مورد کتاب صرف نامه یا کاربرد ، طرز تهیه ، خواص محصولات  گیاهان دارویی نمازی و … میتوانید از طریق راه های زیر تماس حاصل فرمایید: (تماس ، پیامک ، تلگرام ، واتساپ ، سروش)

۰۹۱۵۳۱۶۳۵۳۹

(ساعات پاسخ گویی : ۱۰ صبح تا ۱۰ شب )

شما با خرید از گیاهان دارویی نمازی از مزایای زیر برخوردار میشوید:

–  ۳ روز ضمانت مرجوعی محصولات –

– مشاوره رایگان بابت کاربرد گیاهان دارویی و طب سنتی –

–  هدیه ویژه مخصوص مشتریان گیاهان دارویی نمازی برای سفارشات بالا –

–  تضمین بهترین قیمت و کیفیت بسیار مناسب محصولات گیاهان دارویی نمازی –

– ارسال رایگان محصولات مخصوص مشتریان گیاهان دارویی نمازی برای سفارشات بالا –

منبع: گیاهان دارویی نمازی

کانال تلگرام گیاهان دارویی نمازی : https://t.me/namazimedplant

دانلود اپلیکیشن گیاهان دارویی نمازی : https://namazimedplant.ir/app

پیج اینستاگرام گیاهان دارویی نمازی : https://www.instagram.com/namazimedplant

گیاهان دارویی نمازی

فروشگاه اینترنتی گیاهان دارویی نمازی

اطلاعات بیشتر

نام نویسنده و پدید آور

مهدی نمازی

نام انتشارات

انتشارات کتاب شفاء

مشخصات ظاهری

حدود 256 صفحه, همراه با جدول, نمودار

شابک

978-600-5755-22-0

وضعیت فهرست نویسی

فیپا

موضوع

زبان عربی, اسم, صرف, راهنمای آموزشی

رده بندی کنگره

1396 4 ص 8 ن / PJ6142

رده بندی دیوئی

492/75

شمارگان

1000 نسخه

نوبت چاپ

اول 1396

شماره کتاب شناسی ملی

4687278

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “صرف نامه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

X