داردوست، مسهل شدید، مدر قوی، رفع روماتیسم و نقرس، مسکن قوی، چربی سوز قوی

نمایش یک نتیجه